Αρχική

ABOVE EVERY OBJECT


ABOVE EVERY OBJECT, originally uploaded by nikaa.

Above every object there is light.
The trees are resplendent in their polar white.
From unlit space the 92 elements
march lightbeam-capped, in order of precedence,
each carryng its symbol on its head.
I believe in the resurrection of the dead.
Ágnes Nemes Nagy

Mert fény van minden tárgy fölött.
A fák ragyognak, mint a sark-körök.
S jönnek sorban, derengő végtelen,
fény sapkában 92 elem,
mind homlokán hordozva mását-
hiszem a test föltámadását.
Nemes Nagy Ágnes