Αρχική

Rules ... Κανόνες

Σε κάθε χώρο υπάρχουν οι αγενείς και αυτοί που δεν σέβονται κανόνες και ελευθερίες και εκμεταλλεύονται την φιλοξενία τρίτων.

Σήμερα το ONE World βρέθηκε στην άσχημη θέση να φιλοξενεί για λίγο φωτογραφία και σχόλια που δεν συμβαδίζουν με την θεματολογία του, την φιλοσοφία του και τις απόψεις περί ελευθερίας λόγου, έκφρασης και ζωής.

"Υβριστικά, προσβλητικά και κομματικά σχόλια δεν είναι αποδεκτά και θα διαγράφονται."

Το παραπάνω κείμενο υπάρχει ως ανάρτηση-προειδοποίηση σε κάθε προσπάθεια ανάρτησης σχολίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάστηκε από το μέλος

aggela με e-mail :: aggel@coogle.gr

Απο τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι
α. η ανάρτηση διαγράφηκε (16:25)
β. το μέλος αυτό διαγράφηκε (16:26) και δεν έχει δικαίωμα για νέες αναρτήσεις.


Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε υβριστικό, κομματικό και προσβλητικά σχόλια.

Το ONE World ζητά συγγνώμη από τα μέλη του. Γνωρίζει ότι υπάρχει ο μηχανισμός μετριασμού σχολίων, προφανώς δεν είναι ενεργοποιημένος για αμεσότερη επικοινωνία χωρίς λογοκρισία. Η περίπτωση επανάληψης παρόμοιων φαινομένων θα μας αναγκάσει να προβούμε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού....

Ταπεινά και πάλι συγγνώμη από τα μέλη...

Εμείς συνεχίζουμε γιατί τα όμορφα πράγματα στη ζωή δεν μπορούν να ηττηθούν από μία μαύρη πινελιά αγανάκτησης...

ΥΓ. @Μελίνα το σχόλιό σου στην εν λόγω ανάρτηση με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, δυστυχώς χάθηκε με την διαγραφή αυτής της ανάρτησης.


English version (SYSTRAN)

In each space exist rude and those that do not respect rules and freedoms and exploit the hospitality third person.

Today the ONE World found in the ugly place to entertain for few photograph and comments that do not keep pace with his issues, his philosophy and the opinions for freedom of reason, expression and life.

"Offensive and party comments are not acceptable and will be erased."

This text exists as suspension-warning in each effort of suspension of comment. This rule was forced by the member
aggela with e-mail:: aggel@coogle.gr

From more he becomes perceptible that
a. the suspension was erased (16:25)
b. this member was erased (16:26) and does not have right for new suspensions.

It is reminded that is not allowed anyone party and offensive comments.

The ONE World apologizes from his members. It knows that exists the mechanism of mitigation of comments, obviously is not activated for more direct communication without censorship. The case of repetition of similar phenomena us will force to proceed in the activation of this mechanism....

Humbly once again apology from the members...
We continue because the beautiful things in life cannot lose from one of black moment of indignation...

*# Melina your comment in the suspension in question me finds absolutely for pact, unfortunately was lost with the deletion of this suspension.